A Mészáros Vendéglő Kft. adatkezelési tájékoztatója

a „meszaros-vendegelo.hu” weboldal „Kapcsolat” menüpontjához kapcsoló adatkezelésekre vonatkozóan

1. Bevezető
A Mészáros Vendéglő Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő vagy Társaság vagy Vendéglő) számára fontos cél a www.meszaros-vendeglo.hu weboldal (a továbbiakban: Honlap) látogatói, illetve a „Kapcsolat” menüponton keresztül a Vendéglővel kapcsolatot létesítő személyek (a továbbiakban: Felhasználók vagy Látogatók vagy Érintettek) által az Adatkezelő rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme, és a Felhasználók információs önrendelkezési jogának biztosítása. A Társaság elkötelezett a Felhasználók személyes adatainak oly módon történő kezelésében, amely a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körűen eleget téve hozzájárul ahhoz, hogy a Felhasználók a Honlapot biztonságosan használják. A Társaság a Felhasználók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, továbbá kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és hatósági ajánlások érvényre juttatásához szükségesek. A Társaság a személyes adatok kezelését az alábbi jogszabályok rendelkezéseinek figyelembevételével végzi:
– Magyarország Alaptörvénye;
– a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: GDPR);
– a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.);
– az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban Infotv.);
– az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Eker. tv.);
– az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.).
A Társaság a jelen adatkezelési tájékoztatóban – a GDPR, valamint az Infotv. rendelkezéseinek eleget téve – tájékoztatást ad arra vonatkozóan, hogy a Társaság milyen személyes adatokat tart nyilván, azokat milyen célból, milyen jogalappal, hogyan és meddig kezeli, azokat kinek továbbítja, illetve hogy az adatokat kik ismerhetik meg. A jelen adatkezelési tájékoztató továbbá információkat szolgáltat arról, hogy a Felhasználók hogyan kérhetik az Adatkezelőtől a kezelt adatok pontosítását, törlését, illetve hogy az adatkezeléssel kapcsolatos jogaik sérelme esetén milyen jogorvoslati lehetőségeik vannak.
A jelen tájékoztatóban foglaltak elfogadásával a Felhasználó kifejezetten hozzájárul a személyes adatainak, a jelen Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerinti kezeléséhez. A hozzájárulás megadására az Adatkezelőnek a „meszaros-vendeglo.hu” weboldalon található „Kapcsolat” menüpont „Üzenj nekünk!” cím alatti űrlap kitöltésekor megjeleníthető adatkezelési tájékoztató elfogadásával történik meg.
A Felhasználó a személyes adatai közül legalább az e-mail címét vagy a telefonszámát köteles megadni, az űrlap kitöltésének és beküldésének az a minimális feltétele, hogy legalább ezek közül az egyiket közölje a Felhasználó, mert ennek hiányában a Vendéglő nem tud megfelelően reagálni a Felhasználó által küldött üzenetre.
Az űrlap többi részének kitöltése nem kötelező. A Felhasználók által megadott adatok személyes adatok pontosságáért az Adatkezelőt felelősség nem terheli.

2. Az Adatkezelő adatai
Név: Mészáros Vendéglő Kft.
Székhely: 2740 Abony, Szolnoki út 139.
Telefonszám: +36 53 360 600
E-mail cím: info@meszaros-vendeglo.hu

3. A kezelt személyes adatok köre, és az adatkezelés célja

A Társaság csak olyan személyes adatot rögzít és kezel, amelynek kezeléséhez a Felhasználó – az elektronikus kapcsolatfelvétel kezdeményezésekor – önkéntesen és kifejezetten hozzájárult.

Személyes adat:                          Adatkezelés célja:
Felhasználó neve                         A Felhasználó azonosítása
Felhasználó e-mail címe            A Felhasználóval történő kapcsolattartás
Felhasználó telefonszáma         A Felhasználóval történő kapcsolattartás

4. Az adatkezelés jogalapja

A Társaság által végzett adatkezelés jogalapja a Honlapon az elektronikus kapcsolatfelvételt kezdeményező Látogatók önkéntes, és kifejezett hozzájárulása. A Honlapot felkereső Látogatónk, aki a kapcsolati űrlapon keresztül szeretné felvenni a Vendéglővel a kapcsolatot, csak akkor küldheti el üzenetét, amennyiben elfogadja az Adatkezelési tájékoztatót, és az ennek kifejezett igazolására szolgáló négyzetet kipipálja. Az Adatkezelési tájékoztató elfogadása nélkül a „Küldés” gomb nem aktiválódik, így az üzenet elküldése nem lehetséges. A hozzájárulás természetesen az adatmegőrzési időn belül utólag bármikor visszavonható, ezt az Adatkezelő elérhetőségein tehetik meg Látogatóink egyoldalú nyilatkozat formájában. A hozzájárulás visszavonása esetén a Társaság haladéktalanul törli a Felhasználó valamennyi személyes adatát. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a korábban, hozzájárulása alapján végzett adatkezelések jogszerűségét

5. Az adatok kezelésének időtartama

A Társaság az Érintettek személyes adatait tartalmazó elektronikus üzeneteket az üzenet megválaszolását követően törli a levelező rendszeréből. Amennyiben a válaszadás hosszabb időt vesz igénybe, az adatmegőrzés ideje akkor sem haladja meg a 30 napot.

6. Az adatok biztonsága

A személyes adatokat a Társaság külső szolgáltató közreműködésével üzemeltetett védett szerveren tárolja, és szolgáltatóján keresztül minden szükséges, illetve tőle elvárható óvintézkedést megtesz az adatok védelme – tehát az adatok elvesztésének, illetéktelen továbbításának, felhasználásának, nyilvánosságra hozatalának, módosításának, törlésének, vagy megsemmisítésének, valamint az illetéktelen adatbevitel megakadályozása – érdekében. A Vendéglő által közvetlenül üzemeltetett, a kapcsolattartási űrlapon érkező elektronikus üzenetek megjelenítésére szolgáló számítástechnikai eszközök fizikai és hozzáférés elleni védelmét is biztosítja.

7. A személyes adatok megismerésére jogosultak köre

A személyes adatok megismerésére jogosult a Társaság ügyvezetője, és a Vendéglő üzletvezetője, továbbá az elektronikus levél tárgyától függően, az azzal összefüggő ügyintézéssel megbízott alkalmazottja. A Honlap üzemeltetését végző külső szolgáltatónk adatfeldolgozási tevékenysége körében, a feladatai ellátásához szükséges célból és mértékben ugyancsak hozzáférhet a személyes adatokhoz.

Az Adatfeldolgozó adatai:

Név: Webonic Kft.
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Budai út 9-11.
Telefonszám: +36 22 787 674
E-mail cím: support@webonic.hu

A személyes adatokhoz a fenti személyeken kívül más nem férhet hozzá, a hozzáférésre jogosult személyek pedig kötelesek az általuk megismert adatokat bizalmasan kezelni, és az adatkezelés eredeti céljától eltérő célokra azokat semmilyen körülmények között nem használhatják fel.

8. Személyes adatok átadásának, továbbításának esetei

A Társaság a Felhasználók adatait nem továbbítja Európai Unión kívüli 3. országba. A Társaság az általa kezelt személyes adatokat csak abban az esetben továbbítja 3. félnek, amennyiben erre jogszabályok előírásai kötelezik (pl. hatóságok megkeresésére), vagy amennyiben erre jogi igény érvényesítése céljából van szükség (az eljárni jogosult hatóságnak, bíróságnak, illetőleg a Társaság jogi képviselőjének). A Társaság az általa megismert személyes adatokkal összefüggésben nem alkalmaz profilozást vagy automatikus döntéshozatalt.

9. Az Érintettek jogai az adatkezeléssel kapcsolatban

A Társaság által folytatott, az őket érintő adatkezelések kapcsán az Érintettek jogosultak:

• a megfelelő és átlátható tájékoztatásra, és ennek keretében arra, hogy visszajelzést kapjanak a Társaságtól arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e;
• az esetlegesen pontatlanul kezelt személyes adataik helyesbítését kérni;
• a kezelt személyes adataik törlését kérni, amennyiben az adatkezelés kizárólag a Felhasználók hozzájárulásán alapul, vagy ha az adatokra már nincs szükség abból a célból, amiért eredetileg kezelték, illetve ha az adatkezelés jogellenes;
• személyes adataik hordozhatóságának jogával élni, vagyis jogosultak személyes adataikat széles körben használt, géppel olvasható formában megkapni, más adatkezelőhöz továbbítani, illetőleg ezt kérni, feltéve, hogy az adatkezelés automatizált, és szerződésen, vagy hozzájáruláson alapul, továbbá, hogy az említett jog gyakorlása más jogos érdekét, szabadságát nem sérti;
• személyes adataik kezelésének korlátozását kérni (például, ha a kezelt adatainak pontossága vitatott, vagy felmerült az adatkezelés jogellenessége, e körülmények tisztázásáig);
• tiltakozni személyes adataik kezelése ellen (például, ha az adatkezelés jogalapja az adatkezelő, vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése, vagy ha az adatkezelés közvetlen üzletszerzési célokból – pl. direkt marketing – történik), illetve korábban az adatkezeléshez adott hozzájárulásukat bármikor visszavonni;
• sérelmesnek vélt adatkezelés esetén felügyeleti hatósághoz, bírósághoz fordulni.

Amennyiben az Érintett a jogai érvényesítési szándékával a Társasághoz fordul, a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül tájékoztatjuk a kérelem elbírálásáról, illetőleg azzal összefüggésben hozott intézkedésünkről. Amennyiben kérelmével nem értünk egyet, a fenti határidőn belül tájékoztatjuk a kérelmezett intézkedés elmaradásának okairól és a 10. pontban (lsd.: lent) kifejtett jogorvoslati lehetőségeiről. A fenti jogainak gyakorlását ingyenesen biztosítjuk. Kivételesen, szűk körben, ha kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen többszöri, ismétlődő jellege miatt – túlzó, akkor az adminisztratív költségeken alapuló ésszerű költségtérítést számíthatunk fel, vagy az intézkedést megtagadhatjuk.

10. Jogorvoslati jog

Amennyiben a Felhasználó megítélése szerint a személyes adatainak a Társaság általi kezelése kapcsán jogsérelem érte, és az ezzel kapcsolatos kérdéseire, észrevételeire nem, vagy nem megfelelő időben, illetve módon reagált a Társaság, úgy a Felhasználó jogosult az illetékes felügyeleti hatósághoz panasszal fordulni.

Az illetékes felügyeleti hatóság adatai:

Megnevezés: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
Címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefonszám: +36 1 391 1400

Az Érintettek jogosultak továbbá a lakóhelyük, tartózkodási helyük szerint illetékes törvényszékhez fordulni, amennyiben megítélésük szerint a Társaság a személyes adataikat jogszabály, vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában foglalt rendelkezéseket megsértve kezeli.

Javasoljuk azonban, hogy hatósági, bírósági eljárás kezdeményezése előtt éljen a Társaságnál benyújtható tiltakozás, panasz lehetőségével.

Abony, 2020. június 22.

2020 © Mészáros Vendéglő

Minden jog fenntartva.

Adatvédelmi tájékoztató